* მონაცემები 2014-2015 აკადემიური წლიდან;

** ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა უახლესია ფაკულტეტზე, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობების შესახებ.